හිටපු අගමැති සිදු කර ඇති ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් – ඇමති පවිත්‍රා

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඩොලර් මිලියන 230 ක් ලබාදුන් බවට හිටපු අගමැති සිදු කර ඇති ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඩොලර් මිලියන 230 ක් ලබාදුන් බවට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රූපවාහිනී සහ පුවත්පත් ආයතන සදහා සිදු කර ඇති ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අවධාරණය කරයි.

කොවිඩ් 19 වසංගතය මර්දනය කිරිම සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ආසන්න වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9 ක් (1,934,784) (ඇමරිකානු ඩොලර් දහනව ලක්ෂ තිස්හතරදාස් අසූහතරක්) ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට කාර්යාලයට ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව එම ඩොලර් මිලියන 1.9 ක මුදල මෙරට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන කාර්යාලය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් 466,784 (ඇමරිකානු ඩොලර් හාරලක්ෂ හැටහයදාස් හත්සිය අසූහතරක්) සහ ඉතිරි ඇමරිකානු ඩොලර් 1,468,000 (ඇමරිකානු ඩොලර් දාහතරලක්ෂ හැටඅටදහස) ක මුදල ඉන්දියාවේ සියරෝ කාර්යාලයෙන් ආදී වශයෙන් ලැබී ඇත.

මෙම මුදලින් ජුනි මස 05 දින වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් 855,869 (ඇමරිකානු ඩොලර් අටලක්ෂ පනස්පන්දහස් අටසිය හැටනවය) ක මුදලක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දියත් කරන ලද කොවිඩ් 19 වැඩපිළිවෙලට වියදම් කොට ඇත. මෙම වියදම් සියල්ල සිදුකර ඇත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නේවාසික කාර්යාලයෙන් මිස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විසින් නොවේ.

ඉහත ඇමරිකානු ඩොලර් 855,869 (ඇමරිකානු ඩොලර් අටලක්ෂ පනස්පන්දහස් අටසිය හැටනවය) ක මුදල ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නේවාසික කාර්යාලය විසින් පහත අයුරින් වියදම් කොට ඇත.

🔸 රසායනාගාරවල පරික්ෂණ කටයුතු ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය උපකරණ හා අනෙකුත් වෛද්‍ය උපකරණ ලබාදීමට වියදම් කොට ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් 686,716 ක් ( ඇමරිකානු ඩොලර් හයලක්ෂ අසුහයදාස් හත්සිය දහසයක්) වේ.

🔸රෝග ආවේක්ෂණ කටයුතු ශක්තිමත් කිරිම සදහා ඩොලර් 79,915 ක් (ඇමරිකානු ඩොලර් හැත්තෑනවදාස් නවසියපහලොවක්) ආදි වශයෙන් වියදම් කොට ඇත.

🔸කොවිඩ් මර්දන කටයුතු සදහා ජනතාව දැනුවත් කිරිමේ කටයුතු සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් 89,238 ක් (ඇමරිකානු ඩොලර් අසූනවදහස් දෙසිය තිස් අටක්) වැය කොට ඇත.

මෙම සියළු කටයුතු වලින් පසු ඉතිරි මුදල් වන ඩොලර් 1,078,915 ක් ( ඩොලර් දසලක්ෂ හැත්තෑඅටදහස් නවසිය පහලොවක්) මෙරට ඉදිරි කොවිඩ් මර්දන වැඩපිළිවෙලට ලබාදීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එකඟතාව පළ කර ඇත.

එමෙන්ම 2021 දෙසැම්බර් දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙලට සහයෝගය ලබාදීම සදහා යූරෝ මිලියන 02 ක මුදලක් එනම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.27 ක මුදලක් ඔවුන් ලග රදවා ගෙන ඇත.

මාධ්‍ය ඒකකය