පටු මාර්ගවල ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇති මෙම විෂබිජහරණය කිරීමේ රථය මගින් කොවිඩ්-19 වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා විෂබිජහරණ කටයුතුවල නියැලෙන භටපිරිස්හි සම්බන්ධතාව අවම කරගැනීමට හැකියාව ඇති අතර ගමන් කිරීමට නොහැකි ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ස්ථානයන් පවා විෂබිජහරණය කරගැනීමට දිගු නළයකින් ද මෙම රථය සමන්විත වේ.

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ රසායනික න්‍යෂ්ඨික ජීවවිද්‍යාත්මක සහ විකිරණශීලි ප්‍රතිචාර බලඝණයේ භටපිරිස් පොදු ස්ථාන, දුම්රිය ස්ථාන ආදිය විෂබීජහරණය කිරීම සඳහා මේ වන විටත් මෙම රථය භාවිතා කරයි.