නව යුද්ධ හමුදා පාබල අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වශයෙන් මේජර් ජෙනරාල් දේශප්‍රිය ගුණවර්ධන 2020 මැයි මස 14 වැනි දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානයේ දී සිය ධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී.