මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මුදල් තත්ත්වයන් ලිහිල් කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුකූල ව වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ ගොස් නැති බව මුදල් මණ්ඩලය විසින් නිරීක්ෂණය කරන තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

තවදුරටත් ප්‍රමාදයකින් තොරව ණය අනුපාතික අඩු කරන ලෙස මූල්‍ය ආයතනවලින් දැඩි ව ඉල්ලා සිටින අතර, එසේ නොවුණහොත්, වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ දැමීම සඳහා සුදුසු නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදු වනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කර සිටී.