2011 මැයි මස 2 වන දින එක්සත් ජනපද විශේෂ බලකාය විසින් නෙප්චූන් ස්පියර් (Neptune Spear) මෙහෙයුම දියත් කළ අතර පාකිස්තානයේ සැඟවී සිටි ඔසාමා බින් ලාඩින් ඉලක්ක කරමින්ය.
2001 සැප්තැම්බර් 11 වන දින ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට හා පෙන්ටගනයට එල්ල වූ ප්‍රහාර සදහා අනුබල දීමේ කිරීමේ වගකීම අල් කයිඩාවේ නායකයා සතු වූ අතර, දශකයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ එක්සත් ජනපදයට අවශ්‍ය දඩයමක් විය. එය ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ඉලක්කයක් විය.