කොරොනා සමයේ තම තමන්ට හැකි පමණින් ජාතික අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි. නිවසටම වී සිටින අතර තුර,

180 වාතාවටත් රැධිර පටිටිකා ජාතික ලේ බැංකුව වෙත ලබා දුන් අපුරු තරුණයෙක් වාර්තා වුනා. චායාරූප ශිල්පය තම වෘත්තීය කරගත් ජගත් නානායක්කාර ඔබට මේ පින් කටයුත්ත වෙනුවෙන් අනේක වාරයක් uth.lk වෙතින් සුබ පැතුම්. ඔබත් ඔබේ දායකත්වය ජාතික වැඩ කටයුත්තට ලබදෙන්න.

ඔබේ පුවත් අපට එවන්න news@uth.lk