නිවාඩු ලබා සිටින ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන් වෙත දැනුම් දීමක්. ඔවුන්ගේ ලගම හමුදා කදවුර වෙත වාර්තා කරන ලෙස නියෝග කොට ඇත.