කොරොන වයිරස් අර්බුදයකට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා රට ආක්‍රමණශීලී ලෙස සම්බන්ධතා සොයා ගනිමින් සිටින බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ධාරිතාවය පුළුල් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 200 ක් ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඩයලොග් ඇක්සියාටා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම රෝහල්වල වාතාශ්‍රය සහිත දැඩි සත්කාර ඇඳන් 500 කට අඩු ප්‍රමාණයක් ඇත.